آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

آلودگی میکروبی تخم شترمرغ سانان

پوسته پر از سوراخ است با ظاهر « پوسته پرتقالی » و پس از شستن آن لکهایی در سطح پوسته دیده میشود. آلودگی میکروبی محتویات تخم می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد . تخم هایی که در دستگاه جوجه کشی فاسد می شوند باعث ایجاد مشکل آلودگی دیگر تخم های با کیفیت می شوند خصوصاً اگر محتویات تخم های خراب به بیرون تراوش کنند یا تخم بترکد (منفجر شود). این شرایط باعث هچ پایین تخم های خوب می شود.

در این بخش سعی شده تا معیارهایی برای درجه بندی تخم های شترمرغ ترسیم شود . تا در طی جوجه کشی به دنبال وجود چنین تخم هایی باشیم. به طور کلی تعداد کمی از تخم های درجه ۲ هچ می شوند اما درجه های ۳، ۴ و ۵ هرگز هچ نمی شوند و بهتر است که در جایگاه اول قرار نگیرند. مشکلات عمده ای که این تخم ها دارند : میزان بالای کاهش وزن که منجر به کاهش بیش از حد آب محتویات تخم می شود و یا وجود آلودگی میکروبی بالا که باعث تلف شدن جنین می شود. این مشکلات خصوصاً در تخم هایی که پوسته ای با سطح «پوسته پرتقالی» دارند بسیار دیده می شود.

در پرورش صنعتی شترمرغ سانان، انتخاب تخم های خوب و با کیفیت بر اساس کیفیت پوسته بسیار اهمیت دارد. با خارج ساختن تخم هایی که هیچ نمی شوند در طی عملیات هچ، درصد هاچ به طور اتوماتیک، افزایش مییابد. به عنوان مثال از ۱۰۰ تخم، شامل ۸۰ تخم درجه ۱ و ۲۰ تخم درجه ۲ با درصد هچ ۵۰ درصد، حتی اگر یک تخم نامرغوب نیز هچ شود، قابلیت هچ این دسته (تخم های درجه دو) ۵ درصد خواهد بود.


ذخیره سازی در آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

کیفیت تخم پس از آن که تولید می شود به تدریج کاهش مییابد. هر چه مدت ذخیره سازی قبل از جوجه کشی بیشتر باشد در نتیجه شانس زنده ماندن جنین با شروع جوجه کشی، کمتر خواهد بود. ذخیره سازی تحت شرایط مناسب  به مدت ۷ روز پس از تولید عموماً تأثیر زیادی روی قابلیت هچ ندارد اما اگر مدت زمان ذخیره سازی طولانی تر شود باعث کاهش شدید تعداد هچ می شود . افزایش دوران ذخیره سازی مدت زمان جوجه کشی را هم افزایش میدهد.

آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

اکثر مشکلات هنگامی روی می دهد که شرایط ذخیرهسازی مناسب نباشد. مدت طولانی ذخیرهسازی در دمای بالا (بالاتر از “۲۰) یا تغییرات مداوم دمای ذخیرهسازی (مثل چرخه دمایی “۱۵ « – ۲۰ « – ۱۵)، قابلیت هچ را به دلیل افزایش تلفات زودهنگام، کاهش می دهد. پایین بودن رطوبت در طی دوره ذخیرهسازی می تواند باعث دهیدراته شدن جنین شود و قبل از جوجه کشی یا در اوایل دوره جوجه کشی به سرعت جنین تلف می شود . عدم چرخاندن تخم هم طی مدت زمان طولانی ذخیرهسازی میتواند باعث چسبیدن جنین به غشاء پوسته داخلی شود که مانع رشد طبیعی و تلف شدن زود هنکام جنین می شود.

آلودگی میکروبی در آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

تخم با کیفیت به راحتی با مدیریت نادرست، از بین میرود. باید با دقت با تخم برخورد شود و مراحل ضدعفونی و شرایط ذخیرهسازی باید به درستی صورت گیرد . یکی از مشکلات بزرگ پایین بودن قابلیت هچ تخم های آلوده است. این مشکل خصوصاً در تخم های شترمرغ مورد بررسی قرار گرفته است ولى هیچ گزارشی درباره اثرات وجود آلودگی میکروبی در تخمهای امو و رئی، موجود نیست.

شواهد گزارش شده از آلودگی میکروبی توسط خاک، باکتریهای مدفوع و قارچهای مختلف در دسته های تخم های شترمرغ از ۱۸ درصد تا ۳۶ درصد متغیر است و این مسئله را به مشکلی بسیار حاد در این گونه ها مبدل ساخته است. نشان داده شده است که با پیشرفت فصل تولیدمثل آلودگی میکروبی افزایش مییابد اگر چه دلایل این امر مشخص نیست.

تفاوت هچر در آلودگی میکروبی تخم شترمرغ

بین دسته های تخم اغلب مربوط به وجود انواع آلودگی های متفاوت است. برخی از تخم ها به نظر استعداد بیشتری برای آلودگی قارچی دارند که مدت زمان بیشتری برای رشدشان نیاز دارند و در نتیجه جنین مدت طولانی تری زنده می ماند (به دسته A  رجوع کنید).

در حالی که آلودگی میکروبی تخم را به سرعت در ابتدای رشد میکشد (به دسته B ). شکی نیست که ارتباطی بین آلودگی میکروبی تخم ها و درصد هچ وجود دارد : در تخم های بارور درصد هچ با افزایش درصد آلودگی میکروبی کاهش مییابد.


علائم کمبود مواد معدنی در تخم شترمرغ
میزان اکسیژن داخل دستگاه جوجه کشی شترمرغ


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه