ویژگی های سالن پرورش کبک

سالن پرورش کبک : بتوان شرایط محیطی و بهداشتی را کنترل کرد. اصول ساختمانهای مورد نیاز پرورش کبک بر اساس اصول ساختمان های طیور است و در زمان ساخت باید به این اصول توجه داشت. در اینجا فقط به چند اصلی بسیار ضروری در ساختمان های پرورش کبک اشاره می شود.

محل ساختمان سالن پرورش کبک

در خصوص ایجاد واحدهای بزرگ و صنعتی اولین قدم برای شروع ساخت، اخذ مجوزهای قانونی و بررسی توسط کارشناسان مربوطه است. برای این کار باید به امور دام جهاد کشاورزی منطقه مراجعه شود.
به طور کلی محل ساختمان پرورش کبک باید در فاصله مناسب از منازل مسکونی و سایر واحدهای دامپروری و صنعتی باشد که بر اساس کتاب نظام دامپروری، واحدهای پرورش کبک از محدوده شهرها 600 متر محدوده روستاها 200 متر از واحدهای پرورش دام و طیور 400 متر از کشتار گاه 100 متر از کارخانه خوراک دام و طیور 400 متر از حریم جاده 100 متر از حریم رودخانه 40 متر و از سایر صنایع ۴۰۰-۲۰۰ متر فاصله داشته باشد.

ساختمان های پرورش کبک

بخش پروش کبک عمده ای از سرمایه گذاری اولیه را به خود اختصاص میدهند . رعایت فاصله مناسب از عوامل ایجاد کننده استرس همانند جاده، فرودگاه، راه آهن، کارخانه ها نیز به دلیل حساسیت خاصی که کبک به صداهای محیطی دارد بسیار ضروری است. ساختمان های کوچکی که در منازل و روستاها به پرورش کبک اختصاص داده می شوند اگرچه فواصل مناسب رعایت نمی شود . ولی درهرصورت باید در همان فضای محدود نیز بهترین مکان که از لحاظ آلودگی های صوتی و بهداشتی در دسترس است به کار پرورش کبک اختصاص داده شود.

سالن پرورش کبک


عدم رعایت اصول اولیه ساختمان های طیور در زمان ایجاد مکان مناسب پرورش کبک، سبب میشود کیه سرمایه گذاری انجام شده بازدهی نداشته باشد. ساختمانهای پرورش کبک بخش عمدهای از سرمایه گذاری اولیه را به خود اختصاص می دهند.

درصورتی که ساختمان های موجود تغییر کاربری داده شده 9 برای پرورش کبک استفاده می شوند باید تغییرات جزئی در آن انجام نشدہ و برای استفاده در پرورش کبک بهینه شوند.

محل قرار گیری هر یک از بخش های مجموعه سالن پرورش کبک

در صورت ایجاد یک مجموعه پرورش کبک که بخش های مختلف تولیدی دارد، باید بخش های مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد. با توجه به شرایط مورد نیاز هر بخش، محل مناسب را برای هرکدام اختصاص داد. به عنوان مثال در صورتی که مجموعه شما دارای دو بخش جوجهکشی و پرورش است با توجه به شرایط خاصی که محل قرار گرفتن دستگاه جوجه کشی لازم دارند باید تمیزترین مکان، به دستگاه های جوجه کشی اختصاص داده شود. چیدمان ساختمان های پرورش کبک وابستگی زیادی به فضایی در اختیار دارد؛ که در زیر به چند مورد اشاره می شود.

بخش انبار یا کارخانه خوراک در سالن پرورش کبک

این بخش باید در قسمت ورودی مجموعه باشد تا کامیونهای حمل دان که معمولا بین باید در معرض کمترین آلودگی های محیطی قرار گیرد چراکه در صورت ورود آلودگی به کارخانه خوراک، به سرعت آلودگی در کل مجموعه پخش خواهد شد.

بخش جوجه کشی در سالن پرورش کبک

با توجه به این که جوجه زمانی که در داخل تخم است و همچنین بعد از تولد حساسیت زیادی به عوامل بیماری زا دارد بنابراین ساختمان جوجه کشی باید در معرض کمترین آلودگی باشد. مسیر دسترسی به ساختمان جوجه کشی نیز باید به نحوی باشد که بتوان تخم تولیدی گله مولد را به راحتی به آن انتقال داد و جوجه تولیدی را به سالن پرورش منتقل کرد. ساختمان جوجهکشی باید در محلی به دوراز سالن های پرورش و یا سایر عوامل تولیدکننده آلودگی از قبیل کشتارگاه و یا سالن مولدان باشد.

جهت وزش باد باید به نحوی باشد که نتواند به راحتی آلودگی را از قسمتهای آلوده به بخشر جوجه کشی منتقل کند. بخش گله مولد بالایی به عوامل بیماریزا دارد بنابراین محل احداث سالن گله مولد باید طوری ایجاد شود که نتواند آلودگی ها را به سایر بخش های تولیدی از قبیل بخش پرورش و یا جوجه کشی انتقال دهد.

بخش پرورش جوجه با توجه به این که طول دوره پرورش کبک در حدود ۳/۵ ماه است معمولاً در واحدهای پرورش کبک چند سن مختلف پرنده نگهداری می شود بنابراین تفکیک هر بخشی از یکدیگر بسیار ضروری است. با توجه به حساسیت جوجه های کبک در روزهای اول، محل ساختمان های پرورش باید در معرض کمترین آلودگی قرار گیرند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه