گرمایش سالن پروش نیمچه گوشتی

گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی

در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که معمولا در سالنهای باز محدوده مادر مصنوعی محصور میشوند.

کنترالی رطوبت

رطوبت نسبی سالن باید ۷۰- ۵۰ درصد باشد. رطوبت سالن باعث حفظ کیفیت بستر شده و از خشک شدن زیاد بستر و ایجاد گردوغبار جلوگیری می نماید. رطوبت بالاتر را باید با افزایش تهویه کاهش داد. افزایش تهویه باعث از دست رفتن گرما و صرف هزینه اضافی است.

مدیریت آبخوری

توزیع آب تمیز برای جلوگیری از دهیدراته شدن جوجه در طول دوران پرورش لازم می باشد. مصرف آب و دان بطور مستقیم با یکدیگر مرتبط بوده و بدون مصرف آب کافی ، مصرف دان کاهش و نتیجتاً میزان رشد نیز کاهش می یابد. جهت افزایش میزان رشد نیاز مستمر به مدرنیزه کردن تجهیزات داریم به عنوان مثال یک پرنده در ۱۰ سال پیش در ۵۰ روزگی به وزنی میرسید که امروزه در ۴۰ روز گی به آن وزن میرسد (۲۰٪ کاهش در سن کشتار) که نشانگر لزوم افزایش توانایی تجهیزات مورد نیاز تا ۲۰ / می باشد . امروزه استفاده از آبخوریهای نیل مورد توجه قرار گرفته که در اینصورت برای اطمینان از دسترسی طیور به آب به ازاء هر ۹ قطعه یک آبخوری نیل با جریان آب کم و بدون فنجانک لازم است ولی در صورت استفاده از سیستم نیل با جریان آب بیشتر تعداد پرنده به ازای هر نیپل افزایش می یابد . میزان مورد نیاز آبخوری آویز پلاستیکی به قطر ۴۰۰ میلیمتر، برای هر ۱۰۰۰ پرنده ۱۰ – ۸ عدد میباشد .

گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی


افزایش آبخوری برای جوجه یکروزه

برای جوجه یک روزه به ازاء هر ۱۰۰۰ قطعه جوجه ۶ آبخوری کوچک کله قندی و یا سینی در نظر بگیرید. این آبخوری ها هیچگاه نباید خالی باشند. و مرتبا باید تمیز و مجددا با اب تمیز و تازه پر شوند. بسیار مهم است که روز اول ورود جوجه ها به سالن آب در آبخوریها به میزان کافی وجود داشته باشد تا جوجه ها براحتی بتوانند به آب دسترسی پیدا کنند. سطح آب در آبخوریها با بزرگ شدن جوجه ها بایستی کاهش یابد تا از ریخت و پاشی با بوسیله جوجه ها جلوگیری شود. تقریباً ۴۸ ساعت پس از جوجه ریزی باید آبخوریهای کمکی جمع شوند.ارتفاع آبخوریهای آویز باید هم سطح پشت پرنده باشد. تنظیم آبخوریها مرتباً باید کنترل شده تا ضمن توزیع آب به میزان کافی از ریزش آب و هدر رفتن آن نیز جلوگیری شود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه