جوجه گوشتی

خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی

خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی : عملکرد نیمچه گوشتی در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد تقریباً ثابت است، چنانچه درجه حرارت بیرون کمتر از c ۲۰ باشد میتوان حداکثر هوا را با حداقل افزایش دما داخل نمود. برعکس چنانچه دمای بیرون بیشتر از c ۲۵ باشد، هوای ورودی سالن باید خنک شود و خنک کردن هوای ورودی سالن به دو طریق امکان پذیر میباشد:

1 – استفاده از کولر آبی .
2 – جابجایی حجم هوای زیاد در پیرامون پرنده برای دفع حرارت بدن پرنده.

درجه حرارت

( دمای محیط کمتر از ۰) ۲۰ است ) در این حالت میزان هوایی که بمنظور دفع حرارت بدن مورد استفاده قرار می گیرد بیش از سیستم حداقل تهویه بوده و تأمین کنندهٔ شرایط یکنواخت محیطی در تمامی سالن برای کلیه پرندگان نیمچه گوشتی میباشد.

کولر آبی

وقتی رطوبت نسبی محیط زیر ۳۰ درصد است کولر آبی قادر است دمای محیط را C ۱۰ کاهش دهد لیکن چنانچه رطوبت نسبی بالای ۷۰ درصد است استفاده از این سیستم خطرناک میباشد زیرا پرنده قادر به کاهش درجه حرارت بدنش از طریق تنفس دهانی نخواهد بود.


خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی

جابجایی هوا : Air Conduction

بهترین روش جابجایی هوا در شرایط گرم آب و هوایی سیستم تهویه تونلی است که هواده در یک طرف سالن و هواکشی در طرف مقابل قرار کرفته باشد و هوا با سرعت ۲ متر در ثانیه جابجا شود ظرفیت هواکش هابستکی به سطح مقطع سالن داشته و طول آن اهمیت ندارد. محلی و ابعاد هواده بسیار مهم هستند. اندازه هواده بایستی طوری محاسبه و اجرا شوند که برابر با ۴/۵ متر در ثانیه باشد و ارتفاع آن از ۷۵ سانتیمتر تجاوز نکند. ارتفاع پنجره از کف سالن حداقل ۱ متر می باشد.

هواده و هواکش ها

هواده و هواکش ها در انتهای سالن پرورش نیمچه گوشتی با فاصله مناسب نصب شده است این روش مؤثرترین روش تهویه است که با استفاده از سیستم خنک کن آبی (سیستم پد) در شرایط آب و هوایی خشک و خیلی گرم کاربرد دارد . زمانی که از سیستم تهویه تونلی استفاده نمی کنیم بایستی به سیستم برودتی اضطراری برای گرمترین روزهای سال بیندیشیم . شاید کاهش تراکم جوجه ریزی یکی از این راهها باشد مواد ضروری دیگر عبارتند از :

  • جریان مستقیم هوای ورودی با سرعت زیاد در سطح پائین .
  • افزودن هواکشهای موقت آویزان از سقف و یا هواکشهای پایه دار بمنظور افزایش جابجایی هوا.
  • آب کافی و خنک در اختیار طیور قرار دهید.
  • آب کافی و خنک در اختیار طیور قرار دهید.
  • پرنده را مجبور به راه رفتن نمائید تا جابجایی هوا موجب کاهش دمای بدن در قسمت پا بخصوص کاهش دمای بستر گردد.

در تمام سیستم های تهویه تکانتا دیلی رعایت شود :

  • دامپرهای با کیفیت خوب روی هواکشی ها نصب شود .
  • سیستم های هشدار دهنده و اخطار کننده نصب می شود.

در سالن هایی پرورش نیمچه گوشتی که خوب ساخته شده و منافذ عبور هوا برای کنترل تهویه مسدود شده اند مواقعی که فن ها خاموشی هستند هوا به میزان ناچیز جابجا می شوند و به خاطر داشته باشید وقتی که سیستم تهویه کار نکن ر نکند طیور بعلت خفگی ناشی از کمبود اکسیژن تلف میشوند بخاطر افزایش درجه حرارت .


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه