شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

این موارد شامل تغییر شکل منقار، سر یا پاها و دوقلوهای به هم چسبیده است که در آن بافت جنینی در ابتدای رشد تقریباً به دو قسمت تقسیم شده و در نتیجه جنین با چهار پا و دو ستون فقرات رشد کرده است. خصوصاً به نظر میرسد که جنین دارای نقص سیستم عصبی باشد و شرایطی مانند بیرون بودن مغز یا نداشتن چشم نسبتاً فراوان است.

بروز طبیعی ناهنجاریها بسیار پایین است (کمتر از ۰/۱ درصد تخم ها) و اگرچه ظاهرشان می تواند مانند مشکلات رشدی، خاص و ویژه باشد ولی طبیعی هستند و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اگر نقصهای جنینی بسیار اتفاق می افتد احتمال می رود که عامل سمی در تخم وجود دارد (شاید از طرف پرنده ماده یا محیط باشد) که رشد طبیعی را مختل می کند و باید منبع مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.

نقش دما در شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

مشکلات هنگام هچ میتواند در اثر دمای بالا یا پایین دستگاه جوجه کشی به وجود آید. از علائم بارز پایین بودن دما، کاهش میزان رشد و طولانی شدن زمان جوجه کشی است: هر چه دما پایین تر باشد، زمان جوجه کشی طولانیتر خواهد بود و جوجه ها دیرتر از تخم بیرون می آیند. تأخیر در هچ به ندرت در عملکرد جوجه در آوری شترمرغ سانان، مشکل ایجاد می کند و نسبتاً میزان مشکل آفرینی آن کمتر است و جوجه هایی که دیرتر از تخم بیرون می آیند معمولاً میتوانند وارد گروه های پرورشی شوند.

هر چند جوجه های کوچکی دیده می شوند که دارای پسماند زیاد و کیسه زرده جذب نشده هستند که اغلب مرتبط با دمای پایین در طی جوجه کشی است. دمای جوجه کشی پایین تر از ۳۴ می تواند میزان رشد را آنقدر کاهش دهد که مانع رشد طبیعی شود و جنین قبل از تکمیل دوره میمیرد. تنظیم دمای جوجه کشی پایینتر از دمای مورد نیاز برای رشد اغلب جنین را در مراحل اولیه رشد میکشد.


دمای بالا در طی جوجه کشی مشکلات بیشتری به وجود می آورد زیرا جنین ها به کم ترین افزایش دما بالاتر از حد طبیعی، حساس هستند. بنابراین اگر دمای جنین به بالاتر از ۳۹ برسد صدمات برگشت ناپذیر به آنزیم ها و دیگر پروتئینها میزند که مانع متابولیسم طبیعی می شود و نهایتاً جنین میمیرد.

دمای بالا رشد را افزایش می دهد که معمولاً دوره جوجه کشی را کاهش می دهد اما غالباً میزان و نوع تغییر حالت سر و سیستم عصبی نسبتاً بالا است. تلفات ده سسته تخم می تواند نشان دهنده دمای بالا در دستگاه جوجه کشی یا هچر باشد.

شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

اثرات منفی دمای بالا در شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

لازم است بدانید که اثرات منفی دمای بالا در کل دوره رشد یکسان نیست. جنین های کوچک (کوچک تر از ۱۴ روز) به خوبی با دمای هوای ۳۷ سازگار می شوند اما این دما طی هفته آخر رشد باعث تنش گرمایی و تلفات بالا می شود. دلیل این امر دمای متابولیکی تخم است. همان طور که در فصل ۵-۷ توضیح داده شد گرمایی که توسط متابولیسم جنین تولید می شود دمای تخم را تا ” ۲ بالاتر از دمای محیط میبرد (حتی اگر توسط دستگاه جوجه کشی شترمرغ هم کنترل شود).

تخم های بزرگ شترمرغسانان باید طی هفته آخر جوجه کشی دمای هوای پایین تری داشته باشند تا مطمئن شویم که گرمای اضافی از تخم خارج می شود. در ابتدای رشد جنین، گرمایی توسط تخم تولید نمی شود بنابراین جنین میتواند گرمای بیشتر را تحمل کند و از آن استفاده کند. تنش گرمایی در دستگاه هچر هم می تواند تأثیر منفی بر ماندگاری جنین بگذارد و باعث شود جوجه های زیادی از تخم بیرون نیایند.

بیرون می آیند می توانند تحت تأثیر تنش گرمایی دوره هچ قرار گرفته که این امر بر عملکرد بعدی آنها تأثیرگذار است. اگر هواکش هچر خراب شد (شاید به خاطر قطع برق) ضروری است که در دستگاه را باز کنید تا هوای خنک محیط به داخل کابین هچر وارد شود. اگر برق به مدت طولانی قطع باشد شاید هاچ به تأخیر بیفتد اما با این کار جوجه ها زنده خواهند ماند.

رطوبت و کاهش وزن در شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

حتی اگر کاهش وزن تخم طی جوجه کشی کنترل شود و رطوبت هم برای اطمینان بر طبق میزان طبیعی کاهش آب تنظیم گردد، تفاوت طبیعی در نفوذپذیری پوسته تخم ها باعث می شود که درصد کاهش وزن در هر دسته تخم متفاوت باشد . در دامنه وسیعی از درصد کاهش وزن (۱۸-۱۰ درصد)، قابلیت هچ افزایش مییابد اما در حداکثر میزان دامنه، کاهش شدید در تعداد جوجههای هچ شده دیده می شود .

شرایط موثر در جوجه کشی شترمرغ

در حالی که تخم های معمولی با سوراخ کردن داخلی ۱۵ درصد کاهش وزن دارند، تخم هایی که نفوذپذیری شان پایین است، ۱۰ درصد و تخم هایی با نفوذپذیری بالا بیش از ۱۹ درصد کاهش وزن دارند. در مورد اول، نفوذپذیری پایین پوسته باعث مشکل کمبود اکسیژن می شود . که به جای حفظ آب باعث مرگ جنین می شود . نفوذپذیری بالای پوسته تخم باعث تبخیر آب فراوانی می شود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه