مه ساز و رطوبت ساز

مه ساز و رطوبت ساز دستگاه های مه ساز که در داخل سالن قرار داده می شوند قطره هایی به قطر ۱۰ تا ۱۵ میکرون تولید می کنند که به راحتی تبخیر می شوند و میزان نم باقی مانده سالن را به حداقل رسانده رطوبت را در آن پخش می نماید و به حدود ۸۰ […]