انواع نژاد های مرغ را بشناسید

انواع نژاد های مرغ را بشناسید

در این مقاله سعی شده است که خصوصیات و ویژگی های چهار گونه از نژادهای لهمن را مورد بررسی قرار دهیم . بایستی به این نکته توجه کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده است که خصوصیاتی مطمئنا بهتر ، از نژادهای بررسی شده در این مقاله را دارند .در مقالات بعدی به نژادهای جدید لوهمن نیز خواهیم پرداخت

Lohmann Silver

این نژاد در سن ۱۴۰ تا ۱۵۰ روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین ۹۱ تا ۹۳ درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین ۲۹۵ تا ۳۰۵ تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز ۳۳۰ تا ۳۴۰ تخم مرغ تولید میکنند.

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین ۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین ۱۹٫۵ تا ۲۱٫۵ کیلوگرم تخمگذاری دارند وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین ۶۱٫۵ تا ۶۲٫۵ گرم میباشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به ۶۲ تا ۶۳ گرم میرسد پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یکدست میباشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با ۳۵ نیوتون میباشد.

میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین ۷٫۶ تا ۷٫۹ کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲٫۱۵ تا ۲٫۲۵ کیلوگرم میباشد و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی ۱٫۷ تا ۱٫۸ کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین ۲٫۱ تا ۲٫۳ کیلوگرم میباشد توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش ۹۷ تا ۹۸ درصد و در طول دوره تخمگذاری ۹۴ تا ۹۶ درصد است.


Lohmann Brown Classic

این نژاد در سن ۱۴۰ تا ۱۵۰ روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین ۹۲ تا ۹۴ درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین ۲۹۵ تا ۳۰۵ تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز ۳۳۵ تا ۳۴۵ تخم مرغ تولید میکنند.

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین ۱۸٫۸ تا ۱۹٫۸ کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین ۲۱٫۴ تا ۲۲٫۴ کیلوگرم تخمگذاری دارند.

وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین ۶۳٫۵ تا ۶۴٫۵ گرم میباشد این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به ۶۴ تا ۶۵ گرم میرسد پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی رنگ میباشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با ۳۵ نیوتون میباشد میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین ۷٫۴ تا ۷٫۸ کیلوگرم میباشد،ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲٫۱ تا ۲٫۲ کیلوگرم میباشد و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی ۱٫۶ تا ۱٫۷ کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین ۱٫۹ تا ۲٫۱ کیلوگرم میباشد توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش ۹۷ تا ۹۸ درصد و در طول دوره تخمگذاری ۹۴ تا ۹۶ درصد است.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه