روش ساخت دستگاه جوجه کشی در منزل

روش ساخت دستگاه جوجه کشی در منزل دستگاه جوجه کشی به دستگاهی گفته میشود که قادر است شرایطی عیناً شرایط پرنده مادر را ایجاد کرده تا بتواند تخم بارور را در زمان خاصی تبدیل به جوجه نماید، این شرایط عبارتند از دمای کافی و یکنواخت رطوبت کافی و یکنواخت چرخاندن تخم ها برای جلوگیری از […]