پرورش و نگهداری جوجه ها

پرورش و نگهداری جوجه ها برای آن که بتوان از تمام ظرفیت تولیدی جوجه ها بهره مند شد علاوه بر دارا بودن ویژگی های مناسب ژنتیکی باید در شرایط محیطی مطلوب نیز نگهداری شود. وجود یک محیط مناسب یک نیاز مهم برای پرورش جوجه ها می باشد دما دمای محیط پرورش جوجه در حفظ سلامت […]