رشد جنین در داخل تخم نطفه دار

رشد جنین در داخل تخم نطفه دار رشد جنین در داخل تخم نطفه دار یک فرایند بسیار حساس است که از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. به همین دلیل دستگاه های جوجه کشی که در بازار موجود هستند دارای دو قسمت ستر و هچر هستند و شرایط لازم برای ستر وهچر را […]