مدیریت بهداشت واحدهای پرورش شترمرغ

بهداشت شترمرغ صنعت شتر مرغ همان مسیر دیگر دام های صنعتی را طی خواهد کرد. اتحادیه های تولیدکنندگان طیور، گاو شیری و گاو گوشتی در سال های توسعه صنایع مربوطه تمامی جوانب صنعت خودشان را ثبت کرده و مورد ارزیابی قرار داده اند. آنها با استفاده از داده های جمع آوری شده و در یک […]