تغذیه شترمرغ های پرواری

تغذیه شترمرغ های پرواری پژوهش های انجام یافته بر روی جیره های پرواربندی شتر مرغ ها و توصیه های تغذیه ای پرندگان کشتاری محدود است. اهمیت اقتصادی محصولات نهایی مانند گوشت، روغن، ران و پرها به ما گوشزد می کند که بایستی ملاحظات خاصی را در جیره بندی این پرندگان در نظر بگیریم. یادداشت های […]