اهمیت تهویه در فرایند جوجه کشی

اهمیت تهویه در فرایمد جوجه کشی در یک فرایند جوجه کشی موفق و درکنار دما، رطوبت، چرخش و صد البته رعایت مسائل بهداشتی، تهویه نقش مهمی را ایفا میکند و مدیریت صحیح آن در طول دوره بطور قطع یکی از رموز بدست آوردن راندمان بالا در پایان دوره میباشد ، در ادامه با ذکر نمونه […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه