انواع دستگاه های مادر مصنوعی

انواع دستگاه های مادر مصنوعی دستگاه های مادر مصنوعی از مادر مصنوعی حداکثر تا سن ۴ – ۳ هفتگی جوجه ها استفاده می شود. اکثر مادرهای مد به نوعی ظرفیتی در حدود ۷۵۰ – ۵۰۰ قطعه جوجه دارند. مادر مصنوعی ، از یک منبع تولید حرارت و سرپوش فلزی چتر مانند تشکیل شده است. جوجه […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه