انواع سیستم قفس در پرورش طیور

انواع سیستم قفس در پرورش طیور قفس های پرورش طیور دارای انواع گوناگون هستند. قفس ها ممکن است مسطح یا چند طبقه ای معمولی یا اتوماتیک باشند و همینطور قفس ها ممکن است مخصوص نگهداری جوجه ها و نیمچه ها و یا مرغ های تخمگذار باشند. قفس نگهداری جوجه ها (باتری) قفس مخصوص جوجه های […]