روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی

روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی روشنایی : غالباً در پرورش طیور گوشتی از برنامه نور دائمی استفاده می شود، ولی در هر روز باید ساعاتی را نیز به تاریکی اختصاص داد. خاموشی در ساعاتی از روز باعث عادت کردن طیور به تاریکی شده و از وحشت آنها در موقع قطع برق و نتیجتاً تجمع […]