بهداشت در سالن های مرغ تخمگذار

بهداشت در سالن های مرغ تخمگذار روند مبانی بهداشتی در سالن مرغ های تخمگذار تا سن ۲ الی ۳ ماهگی تقریبا شبیه مرغ های گوشتی است. تفاوت عمده ای که تا سن ۲ الی ۳ ماهگی بین جوجه های گوشتی و تخمگذار مطرح است، بیشتر به برنامه های پرورشی این دو نژاد مربوط است. به […]