ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی

ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی چرا تخم ها را پس از تولید نگهداری مینمایند ؟ – زیرا جوجه در آوری در تخم هایی که به تازگی تولید شده اند در صورتی که هنوز گرم باشند به خوبی صورت نمیپذیرد. – از طرفی جهت تکمیل دستگاه ها میبایست تخم های تولیدی را برای دستیابی […]