کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی : دانستن عوامل اصلی تنظیم کننده دمای بدن پرنده که بستگی به تهویه و درجه حرارت محیط دارد مفید است . پرنده قادر است آرایش پرهای محافظ بدن خود را بر اساسی دمای بدن تغییر دهد. در هوای سرد پرها به […]