پرورش و جوجه کشی کبک

پرورش و جوجه کشی کبک کبک پرنده ای از دسته قرقاولان و کوچک با وزن 400 تا 600 گرم است. در لهجه های مختلف زبان فارسی به آن کوک و خاسه کو نیز گفته می شود. اندازه این پرنده 31 تا 35 سانتی متر است که اندازه جنس نر مقداری از جنس ماده بزرگتر است. […]