سیستم دانخوری در آشیانه های پرورش طیور

سیستم دانخوری در آشیانه های پرورش طیور صرف نظر از نوع دانخوری ، فضای دانخوری اختصاص یافته به هر قطعه پرنده بسیار مهم است . اگر فضای دانخوری کافی نباشد سرعت رشد محدود می شود و یکنواختی گله نیز مناسب نخواهد بود . نحوه توزیع دان و نزدیکی دانخوری ها به پرندگان از نکات کلیدی […]