رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار

رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار : به منظور رعایت رفاه طیور و بطور کلی بهبود کیفیت تولید، بایستی استرسها و صدمات مراحل تخلیه طیور شامل گرفتن ، بارگیری ، حمل ونقل و جابجایی طیور را به حداقل برسانیم. صدمات وارده در این […]

خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی

خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی : عملکرد نیمچه گوشتی در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد تقریباً ثابت است، چنانچه درجه حرارت بیرون کمتر از c ۲۰ باشد میتوان حداکثر هوا را با حداقل افزایش دما داخل نمود. برعکس چنانچه دمای بیرون بیشتر از c ۲۵ باشد، هوای […]