کبک به چه مواد غذایی نیاز دارد ؟

کبک به چه مواد غذایی نیاز دارد ؟ پروتئین پروتئین ها ترکیباتی هستند که از اجزای کوچک تری به نام آمینه اسیدها تشکیل می شوند. برخی از آمینه اسیدها در بدن جانداران قابل تولید هستند اما برخی دیگر باید از طریق مواد غذایی وارد بدن آن ها بشوند. کبک هم از این قائده مستثنی نیست. […]