بلدرچین ژاپنی

بلدرچین ژاپنی بلدرچین ژاپنی که تحت عناوین بلدرچین کاتورنیکس ، بلدرچین فرعون ، بلدرچین کلش و بلدرچین شرق از آن یاد میشود به طور قابل توجهی با بلدرچین باب وایت که مربوط به آمریکای شمالی است متفاوت است . باب وایت ها جثه بزرگتری دارند . در حالی که ژاپنی ها تخم های بزرگتری میگذارند […]