تشخیص جنسیت کاسکو

تشخیص جنسیت کاسکو تشخیص جنسیت کاسکو : کاسکو از جمله پرندگان باهوش است که قدرت تقلید و به خاطر سپردن کلمات را دارد. بسیاری بر این عقیده هستند که این ویژگی کاسکو صرفا محدود به تقلید کلمات نیست بلکه این پرنده می تواند مفهوم کلمات را نیز درک کرده و ارتباط منطقی بین کلمات ایجاد […]