زمان لازم برای تولید تخم مرغ

زمان لازم برای تولید تخم مرغ زمان مورد نیاز برای تولید تخم مرغ در پرندگان مختلف متفاوت است . اگر زمان بیش از ۲۴ ساعت باشد، هر تخم مرغ متوالی در روز بعد دیرتر گذاشته می شود و در نتیجه تشکیل زرده تخم مرغ بعدی نیز دیرتر شروع خواهد شد. تخم مرغ هایی که در […]