انواع تهویه مرغداری

انواع تهویه مرغداری در آشیانه های مرغداری تهویه به دو صورت طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد : تهویه طبیعی تهویه طبیعی در مناطقی مطرح است که دمای هوا و رطوبت نسبی محیط مناسب پرورش پرندگان باشد و این سیستم در مناطقی خیلی گرم یا سرد پیشنهاد نمی شود . تهویه طبیعی موفق بستگی به […]