رفتارهای تغذیه ای جوجه شترمرغ ها

رفتارهای تغذیه ای جوجه شترمرغ ها مطالعات موجود در خصوص رفتارهای تغذیه ای جوجه شترمرغ ها اندک بوده و جای بسیاری برای انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه وجود دارد. لذا آن جایی که رشد اوليه و زنده مانی جوجه شتر مرغ ها اهمیت بنیادی در صنعت شتر مرغ دارد لذا آگاهی از رفتارهای تغذیه […]