تعیین جنسیت جوجه های یکروزه از طریق پر

تعیین جنسیت جوجه های یکروزه از طریق پر غشاء ها و اتاقک هوایی دو غشا در اطراف تخم وجود دارد که بطور ضعیفی بهم وصل شده اند، غشاء بیرونی بطور محکم به پوسته چسبیده است و اجازه میدهد پوسته بر روی آن رسوب کند، همچنان که محتویات تخم بواسطه ی تبخیر و استفاده ی جنین […]