آموزش نطفه سنجی

» نطفه سنجی نطفه سنجی به معنی بررسی وجود یا عدم وجود نطفه در داخل تخم قبل از شروع فرایند جوجه کشی و یا بررسی میزان رشد جنین در حین جوجه کشی است. نطفه سنجی از این جهت مهم است که برخی از تخم هایی که می خواهید برای جوجه کشی استفاده کنید نطفه ندارند […]