رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار

رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار : به منظور رعایت رفاه طیور و بطور کلی بهبود کیفیت تولید، بایستی استرسها و صدمات مراحل تخلیه طیور شامل گرفتن ، بارگیری ، حمل ونقل و جابجایی طیور را به حداقل برسانیم. صدمات وارده در این […]

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی : دانستن عوامل اصلی تنظیم کننده دمای بدن پرنده که بستگی به تهویه و درجه حرارت محیط دارد مفید است . پرنده قادر است آرایش پرهای محافظ بدن خود را بر اساسی دمای بدن تغییر دهد. در هوای سرد پرها به […]