ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی

ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی چرا تخم ها را پس از تولید نگهداری مینمایند ؟ – زیرا جوجه در آوری در تخم هایی که به تازگی تولید شده اند در صورتی که هنوز گرم باشند به خوبی صورت نمیپذیرد. – از طرفی جهت تکمیل دستگاه ها میبایست تخم های تولیدی را برای دستیابی […]

زمان لازم برای تولید تخم مرغ

زمان لازم برای تولید تخم مرغ زمان مورد نیاز برای تولید تخم مرغ در پرندگان مختلف متفاوت است . اگر زمان بیش از ۲۴ ساعت باشد، هر تخم مرغ متوالی در روز بعد دیرتر گذاشته می شود و در نتیجه تشکیل زرده تخم مرغ بعدی نیز دیرتر شروع خواهد شد. تخم مرغ هایی که در […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه