بررسی تکنولوژی برتر دستگاه های جوجه کشی

دور ستر و هچر طول دوره جوجه کشی از همه پرندگان به صورت یکسان نمی باشد ، بعنوان مثال دوره جوجه کشی برای تخم مرغ جهت جوجه شدن زمان 21 روز و برای تخم شترمرغ 42 روز می باشد با این حال از این بیست و یک روز هجده روز اولیه را دوره ستر و […]