رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی

رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی رشد باکتری در دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی : همراه با خارج شدن جوجه ها از تخم ها در زمان هچ مواد زاید نیز به همراه جوجه ها از تخم ها خارج شده و محیط دستگاه جوجه کشی را آلوده می کنند. خارج شدن مواد زاید […]