پرورش جوجه اردک

پرورش جوجه اردک و نگهداری از آن پرورش جوجه اردک : تفاوت چندانی در پرورش جوجه اردک و جوجه مرغ وجود ندارد ، لیکن جوجه های اردک برای زمان نسبتاً کوتاه نیاز به حرارت مصنوعی دارند . فقط برای اولین هفته های زندگی یک منبع حرارتی ( مادر مصنوعی) پیشبینی می شود که حرارت آن […]

جوجه کشی از اردک

جوجه کشی از اردک با کمک دستگاه جوجه کشی اردک پرنده ای است تخمگذار و آب دوست است و هر جا که آب شیرین یا برکه ایی کوچک باشد ترجیح می دهند آنجا زندگی کنند. این پرندگان از دسته مرغابی سانان هستند ولی جثه کوچکتری نسبت به قو و غاز دارند. اردک پرنده‏ایست تخم‏گذار که […]

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی انواع نژاد اردک اهلی ایرانی : اردک های اهلی ایران را به ۴ گروه تقسیم می کنند : الف – گروه بومی ناحیه خزر ب – گروه بومی شمال غربی ج – گروه بومی نواحی غربی د – گروه بومی سایر نقاط کشور اردک های بومی ناحیه خزر دارای جثه […]