سیستم آبخوری و انواع آبخوری برای پرورش طیور

سیستم آبخوری و انواع آبخوری برای پرورش طیور از نکات اساسی در پرورش خوب ، فراهم نمودن آب تمیز و خنک و با شدت جریان کافی برای پرندگان است. اگر پرندها آب کافی مصرف نکنند، مصرف دان نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و در عملکرد پرنده اثر منفی می گذارد. در پرورش پولت و […]