مشکلات جوجه کشی و راه حل آنها

مشکلات جوجه کشی » اگر جوجه يک يا چند روز زودتر از تخم بیرون آیند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار ناچيز و کم باشد ، در این صورت درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه گرمتر از حد معمول است . اگر تخم ها يک يا چند روز ديرتر شکسته و يا جوجه ها يک يا چند روز ديرتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار کم و ناچيز بود ، بنابراين درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه سردتر از حد معمول بوده است . اگر تخم های نطفه دار در همان روز موعود و در تاريخ معين شکسته و جوجه ها سر از تخم بيرون آورند اما نتيجه جوجه کشی کم و ناچيز بود بنابراين احتمالا بايد رطوبت دستگاه را تنظيم نمود.

مشکلات جوجه کشی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه