"> وبلاگ
استفاده از گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی
گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که ...
مدیریت و پرورش نیمچه های گوشتی
پرورش نیمچه گوشتی ، مدیریت نیمچه های گوشتی تراکم جوجه ریزی یکی از ضروریات اصلی رشد، حفظ سلامتی و کیفیت عمومی زیست و تأمین فضای کافی برای هر پرنده میباشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به مجموعه ای از فاکتورها نظیر : وزن هنگام کشتار، نوع سالن ...
بستن
مقایسه