مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی
مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی معمولا مصرف آب ۱/۸ – ۱/۶ برابر مصرف دان می باشد. این ضریب باید به عنوان یک راهنما باشد نه به عنوان یک ضریب ثابت . زیرا تغییراتی در مصرف آب با توجه به کیفیت دان ، درجه حرارت محیط و سلامتی گله ...
استفاده از گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی
گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که ...
مدیریت و پرورش نیمچه های گوشتی
پرورش نیمچه گوشتی ، مدیریت نیمچه های گوشتی تراکم جوجه ریزی یکی از ضروریات اصلی رشد، حفظ سلامتی و کیفیت عمومی زیست و تأمین فضای کافی برای هر پرنده میباشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به مجموعه ای از فاکتورها نظیر : وزن هنگام کشتار، نوع سالن ...