کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی : دانستن عوامل اصلی تنظیم کننده دمای بدن پرنده که بستگی به تهویه و درجه حرارت محیط دارد مفید است . پرنده قادر است آرایش پرهای محافظ بدن خود را بر اساسی دمای بدن تغییر دهد. در هوای سرد پرها به صورت عمود بر بدن قرار می گیرند و هوای ساکن محبوس در بین آنها بصورت لایه ای عایق کننده عمل می نماید و بر عکس با افزایش درجه حرارت، پرها روی سطح بصورت خوابیده آرایش می یابند و اجازه میدهد حرارت تولید شده در بدن به آسانی به خارج دفع شود. سپس یرنده تلاش مینماید با تنفسی دهانی و تبخیر آب داخلی دهان ، خود را خنک کند.

هر چه تنفسی دهانی افزایش یابد تبخیر و برودت افزایش می یابد. تبادل حرارت بدن مرغ بستگی به رطوبت هوا داشته ، با افزایش میزان رطوبت محیط، امکان دفع حرارت بدن کاهش می یابد. در مناطقی که کاهش رطوبت محیط ممکن نیست.

عبور هوای

بهترین راه حل عبور هوای زیاد با سرعت ۲ متر در ثانیه در اطراف پرنده است و بدون انجام آن پرنده قادر به کنترل اعمال حیاتی خود نبوده و تعادل بدنش به هم خورده و با شوک حرارتی تلف میکردد. حرارت بیشترین اثر را در مصرف دان داشته و افزایش هر ۱ درجه سانتیگراد به دمای سالن موجب کاهش حدود ۱٪ از دان مصرفی خواهد شد. به عنوان مثال اگر درجه حرارت سالن از ۲۵ درجه به ۳۵ درجه سانتیگراد تغییر کند و هوا جریان نداشته باشد بیش از ۱۰ درصد از مصرف دان کاسته میشود. تأمین روشنایی کافی در سالن های سرد و تاریک در مصرف بیشتر دان مؤثر است و در بعضی از فصول سال که تغییر دما در شب و روز اندک است استفاده از کولر آبی ضروری است.

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی


اکسیژن لازم

افزایش غبار، رطوبت و گاز آمونیاک شده به پرنده آسیب می زند و برای پرسنل نیز نامطبوع میگردد. توجه کنید که تداوم افزایش گاز آمونیاک باعث می شود کارکنان به آن عادت کرده و از افزایش بیشتر و خطرناک آن غافل شوند. اثرات گاز آمونیاکت در سطوح مختلف در جدول زیر تشریح گردیده است . تراکم آمونیاکت ( اتر ۵ تا ۱۰ آبا بی حس میشود.  برای مرغ مصر بوده و انسان را ناراحت میکند. از طرف سازمان بهداشت اروپا برای ۸ ساعت کارممنوع شده است. ۳۰ تا ۳۵ خطر بیماریهای تنفسی را افزایش میدهد. اشتهائی طیور آغاز میشود. جنممبرع اشک آلود شده رشد متوقف و بیماریهای تنفی آغاز میگردند. اولين قانون تهويه ، کنترل کامل هواست . کليه مجاری هوا به جز مناطقی که طراحی گردیده اند بایستی مسدود شود اطراف فن ها به منظور افزایش راندمان آنها بسته شده و دامپرهای روی فن به نحو مطلوب عمل نمایند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه